Müzakerelerde Grup Dinamiği Olarak Güven Duygusu

  • Birol Demircan Gazi Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Medya, Güven, Müzakere, Politik İletişim.

Özet

Bu çalışmada, yüz yüze ve sosyal medya üzerinde yapılan politik müzakerelerde katılımcıların güven davranışı üzerinden farklılıklar ve benzerlikler karşılaştırılmıştır. Bu karşılaşma ile yapılmak istenen yüz yüze iletişim unsurlarının sanal gerçeklik denilen alanda tekrar edip etmediğini tespit etmektir. Değerlendirmeler için çalışmada,  makro iktidar ve müzakerelerden ziyade mikro politik kamusal müzakerelere odaklanılmıştır. Böylelikle, müzakerelerde görülen baskılama ve dışlama unsurlarının tespit edilmiş, sosyal medyada yaşanan müzakerelerle karşılaştırması yapılmıştır. Katılımcılarla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşlerle, yüz yüze iletişim ve sosyal medya dolayımı ile gerçekleşen iletişim arasında ne gibi farkların olduğunu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, katılımcıların kendi gerçek kişiliklerini yine sosyal medyaya taşıdıkları, ancak kimi makro nedenlerle güven duygusunun sosyal medyada daha az olduğu görülmüştür. Katılımcıların kendileri hakkında bilgilerin sosyal medyada paylaşılmasının kendileri hakkında gözetim uygulandığını ve yasal yaptırımlara daha kolay uğrayacaklarını düşünmektedirler. Bu durum sosyal medya üzerinden yapılan müzakerelerde beklenen özgürlükçü potansiyelin artık yüz yüze iletişimin bile gerisine düştüğünün bir göstergesidir.

Referanslar

Beck, U., (1992). Risk society: Towards a new modernity. Sage.

Blau, P. M., (1964). Exchange and power in social life. Transaction Publishers.

Çoymak, A; Gheorghiu, MA; Niens, U; & Lyons, E; ( 2015).Vatandaşlığın Psikolojisi ve

Politik Güven. İçinde Ö. Dirilen-Gümüş (Ed.), Siyaset Psikolojisi. (ss.257-276). İstanbul: Nobel Yayınları.

Giddens, A. (1990). Giddens, A. 1990. The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity

Press.

Giddens, A. (2000). The third way and its critics. Cambridge: Polity Press.

Habermas, J., (1997), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, T. Bora, M. Sancar (çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.

Lewis, J. D., & Weigert, A. J.(1985). Social atomism, holism, and trust. The Sociological

Quarterly, 26 (4), 455-471.

Luhmann, N. (2000). Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives. Trust: Making

and Breaking Cooperative Relations, 6, 94 - 107.

Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim Sanat Yayınları.

Neuman, W. Lawrance, (2014a). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Cilt 1, Ankara: Yayınodası Yayıncılık.

Neuman, W. Lawrance, (2014b). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Cilt 2, Ankara: Yayınodası Yayıncılık.

Papacharissi, Z., (2002), “The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere”, New Media and Society, S. 4, s. 9-27.

Polat, R. K., (2005), “The Internet and Political Participation”, European Journal of Communication, S.20(4), s. 436-459.

Wellman, B., (2001), “Does the Internet Increase, Decrease, or Supplement Social Capital?”, American Behavioural Scientist, S. 45, s. 436-455.

Wilhelm, A. G., (1998), “Virtual Sounding Boards: How Deliberative is Online Political Discussion?”, İnformation, Communication and Society, S. 1, s. 313-338.

Yayınlanmış
2019-06-26