Public Relations in Public Sector

  • İbrahim Sezgül Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü
Anahtar Kelimeler: Public Relations, Public Sector, Public Relations in Public Sector

Özet

It is possible to talk about public relations in the classical sense wherever there is a relation between those ruling and those ruled. Public relations activities came to fore with the development of government and administration. The emergence of public relations activities within the context of public sector date back to the first half of the 20th century. Public relations, an advanced discipline in the United States, started to be considered as a conscious effort in the public sector as a result of the pressures of the private sector in the public sector in the 1930s. The fact that public relations activities in the modern sense in the public sector in Turkey date back to the 1960s is a widely accepted fact. Although the public relations activities in the public sector are rather common, it is hard to say that those activities are at the desired level in today’s world. This study presents an overall assessment of the public relations activities in public sector.

Yazar Biyografisi

İbrahim Sezgül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü
Medya ve İletişim Bölümü

Referanslar

Arslan, N.T. and Mahmutoğlu, A. (2005). “Türkiye’de İdari Reform Düşüncesi Çerçevesinde Mülki İdare Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Bir Değerlendirme”. Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları Üzerine İncelemeler. Ed. N.T. Arslan. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Asna, A. (2006). Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler. İstanbul: Pozitif Yayınları.

Atiyas, İ. and Sayın, Ş. (2000). Kamu Maliyesinde Saydamlık. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı.

Aydın, A.H. and Taş, İ.E. (2016). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Baskin, O.W., Aronoff, C. and Lattimore, D. (1997). Public Relations: The Profession and The Practice. 4th Edition, Boston: McGraw Hill.

Bensghir, T.K. (2000). "Halkla İlişkilerde Etkileşimli İletişim". Amme İdaresi Dergisi. c.33. Ankara: TODAİE Yayınları.

Bilgin, K.U. (1994). “Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Uygulamasına Örgütsel Bir Yaklaşım”. Amme İdaresi Dergisi. Cilt: 27, Sayı: 4, Ss: 43-62.

Bovens, M. (2005). “Public Accountability”. Editörler: Ferlie, E, L. E. Lynne Jr. and C. Pollitt, The Oxford Handbook of of Public Management, First Publition, Oxford University Press, Oxford, pp. 182-208.

Bovens, M. (2007). “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework”. European Law Journal. Vol. 13, No. 4, July 2007, pp. 447–468.

Boztepe, H. (2014). Kamusal Halkla İlişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.

Çamdereli, M. (2000). Halkla İlişkiler. Konya: Çizgi Kitabevi.

Dolea, A. (2012). “Institutionalizing Government Public Relations in Romania after 1989”. Public Relations Review. Volume 38. s. 354-366.

Dubnick, M. J., and Justice, J. B. (2004). “Accounting for Accountability”. Boston: Annual Meeting of the American Political Science Association.

Fidan, M. (2008). “Halkla İlişkilerin Gelişim Süreci”. Halkla İlişkiler. Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan (Ed.). Konya: Tablet Yayınları.

Gilbert, W. H. (Ed.) (1973). Public Relations in Local Government. Washington D. C.: City Management Association.

Gordon, J.C. (1997). "Interpreting Definitions of Public Relations: Self Assessment and a Symbolic Interactionalism-Based Alternative". Public Relations Review. 23(1). Ss: 57-66.

Göksel, A.B. and Yurdakul, N.B. (2004). Temel Halkla İlişkiler Bilgileri. İzmir: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını.

Günlemeç, N. (2002). Yüksek Öğrenim Kurumlarında Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Hutton, J.G. (1999). "The Definition, Dimensions and Domain of Public Relations". Public Relations Review. Vol.25, No.2 Summer.

Kazancı, M. (2016). Kamuda ve Özel Kuruluşlarda Halkla İlişkiler. 11. Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.

L'etang, J. (2008). Public Relations: Concepts, Practice and Critique. United Kingdom: Sage Publication.

Metin, H. and Altunok, M. (2002). "Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3), 2002/1.

Mulgan, R. (2000). “Accountability: An Ever-Expanding Concept?”, https://dspace-prod1.anu.edu.au/bitstream/1885/41945/1/dp_72.htm, 04.01.2019.

Okay, A. and Okay, A. (2005). Halkla İlişkiler, Kavram, Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları.

Özer, M. A. (2015). Halkla İlişkiler Dersleri. 3. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi.

Pohl, G.M. (1995). Public Relations: Designing Effective Communication. USA: Kendal/Hunt Publishing Com.

Sabuncuoğlu, Z. (2016). Halkla İlişkiler. 12. Baskı. Bursa: Aktüel Yayınları.

Sjöberg, G. (1998). Mesleki Uygulama İçin Bir Halkla İlişkiler Eğitim Modeli. Çev.: Nur Nirven, Ahmet Ünver. İstanbul: Rota Yayınları.

Tarhan, A. (2007). “Halkla İlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak İnternet: Belediyelerin Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz”. Selçuk İletişim Dergisi. 4(4). Konya

Tortop, N. (2009). Halkla İlişkiler. 10. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.

Tortop, N. and Özer, M.A. (2013). Halkla İlişkiler. 11. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.

Uysal, B. (1998). Siyaset Yönetim Halkla İlişkiler. Ankara: TODAİE Yayınları.

Wilcox, D.L., Cameron, G.T., Ault, P.H. and Agee, W.K. (2003). Public Relations, Strategies and Tactics. 7th Edition. Allyn and Bacon.

Yalçındağ, S. (1987). "Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler Uygulamaları". Halkla İlişkiler Sempozyumu'87. Ankara: TODAİE Yayınları.

Yıldız, N. (2003), “Halkla İlişkilerin İdeolojik Bir Yöntem Olarak İşleyişi”, Amme İdaresi Dergisi, C:36, S:5, ss.35-42.

Yayınlanmış
2019-06-26