Belediye Fen İşleri Birimi Çalışanlarının Çoklu Zekâ Alanlarının İncelenmesi

  • Ayşegül Aslıhan Civek Kastamonu Üniversitesi, Devrekâni Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü
  • Sirel Gölönü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Anahtar Kelimeler: Çoklu Zekâ, Çoklu Zekâ Kuramı, Belediye, Fen İşleri, İnsan Kaynakları, İşe Yerleştirme.

Özet

Gardner tarafından geliştirilen çoklu zekâ kuramında zekâ; sözel-dilsel, matematiksel-mantıksal, görsel-uzamsal, bedensel-devinimsel, müzik, içsel, sosyal ve doğa olmak üzere sekiz farklı alanda incelenmektedir. Bu çalışmada, Gardner’ın teorisindeki sekiz çeşit zekâ türüne uygun birimler barındıran belediye fen işleri birimi işçilerinin zekâ düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda fen işleri birimi için gerekli zekâ düzeyleri, uzmanlara sorularak belirlenmiş ve uzman-işçi zekâ durum ve beklentileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca bazı demografik özelliklerin zekâ alanı ve düzeyiyle ilişkili olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplamada Çoklu Zekâ Envanteri kullanılmıştır. Toplanan veriler analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmaya, Kastamonu Belediyesi, Fen İşleri Biriminden 57 işçi ve fen işleri birimi işleyişi hakkında uzman kabul edilen 3 katılımcı katkıda bulunmuştur. Araştırma sonucunda işçilerin zekâ alanları ile ilgili ortalama puanlarının, uzmanların beklentisi ile uyuşmadığı ortaya konmuştur. Ayrıca cinsiyet, yaş ve hizmet sürelerinin çoklu zekâ alanlarının gelişmişlik düzeyleri ile arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. İşçilerin doğa zekâlarının gelişmişliği ile eğitim seviyesi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmuştur. İşlerine uygun meslekî eğitim alanların, fen işleri birimine kendilerini uygun bulmaları ile arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur

Yazar Biyografileri

Ayşegül Aslıhan Civek, Kastamonu Üniversitesi, Devrekâni Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü
2009 yılında Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programında göreve başladım.2011'de Kasamonu Üniversitesi, Devrekani Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Yönetimi programı için açılan kadroya başvurarak kurum değişikliği yaptım. Halen Kastamonu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım.2012 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün doktora sınavına girerek kazandım. Bilimsel hazırlık eğitimimi tamamladıktan sonra ders dönemini bitirip 2015 yılı bahar dönemi sonunda yeterlik sınavını başarı ile tamamladım.Çoklu Zeka Kuramı Bağlamında İnsan Kaynağının Etkin Kullanımı isimli tez çalışmamı en kısa sürede bitirmek için çalışmalarım devam etmektedir.Bu süre zarfında BÜROLARDA TEKNOLOJİK AĞ TEMELLİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YARATTIĞI LİDERLİK DAVRANIŞ ALGISI VE İŞ DOYUMU: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ BÜROLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA isimli bir uluslararası bildiri yapmış ve bu bildiri dergide yayınlanmıştır.
Sirel Gölönü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi

Referanslar

Argon, Türkan, (2004). İlköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Liderlik ve Yöneticilik Özelliklerine İlişkin Görüşler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(7), 82-83.

Büyüköztürk, Şener, (2004). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, PegemA Yayınları, 4.Baskı, Ankara.

Pallant, Julie, (2007). SPSS Survival Manual, New York: McGraw Hill.

Demirel, Özcan, (2000). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.

Gamgam H. ve Altunkaynak B., (2008), Parametrik Olmayan Yöntemler, Ankara: Gazi Kitabevi.

Gardner, Howard, (1983). Frames of Mind, New York: Basic Books.

Gardner, H. ve Hatch, T., (1989). Multiple İntelligences Go To School: Educational İmplications of The Theory of Multiple İntelligences. Educational Researcher, 18(8), 4-9.

Gardner, Howard, (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice, New York, NY: Basicbooks

Gardner, Howard, (1997). Multiple Intelligences as a Partner in School Improvement, Educational Leadership 55, (1), 20-21.

Özden, Yüksel, (1999). Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Saban, Ahmet, (2002). Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Saban, Ahmet, (2010). Çoku Zeka Kuramı ve Türk Eğitim Sistemine Yansıması, Nobel Yayın Dağıtım.

Selçuk, Z., Kayılı H. ve Okut L., (2004). Çoklu Zekâ Uygulamaları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Spatar, Halim, (1995). Zekâ Testlerinin Serüveni. Bilim ve Ütopya. Ekim, Sayı: 16: 6-9.

Taş, Gülhan, (2007). İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramının Öğretimde Uygulanmasına İlişkin Görüşleri ve Tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Özden, Yüksel, (1997). Öğretmenlerde Okula Adanmışlık: Yönetici Davranışları ile İlişkili mi? Milli Eğitim, 135: 35-41.

Yayınlanmış
2019-06-26