ABD’li Akademisyenlerin LinkedIn'de Benlik Sunum Rollerinin Keşfi

  • Ufuk Bakan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
  • Sefer Kalaman Bozok Üniversitesi
  • Uğur Bakan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: LinkedIn, benlik sunumu, benlik saygısı, kimlik, sosyal ağ

Özet

İnternetin küresel bir ağ olarak yaygınlaşmasıyla birlikte, farklı bölgelerde yaşayan bireyler ve topluluklar arasındaki etkileşime izin veren heterojen bir sosyal ağ ortaya çıkmıştır. Sosyal medya şüphesiz insanların kimlik ve kültürel değerlerini yansıtmakta önemli bir araç haline gelmiştir. Web 2.0 teknolojisi ve artan bant genişliğindeki gelişmelerle birlikte, farklı amaçlar ve sosyal yapılar için tasarlanmış sosyal medya ortamları ortaya çıkmıştır. Sosyal ağlar, ortak bir sosyo-kültürel geçmişe, benzer ilgi alanlarına veya sanal bir alanda ortak fikirlere sahip olan insanları bir araya getirerek fikirlerini ifade etmeleri için fırsatlar sunmaktadır. LinkedIn, diğer sosyal ağlardan farklı olarak bir iş ağı kurmak ve bu iş koluyla ilgili tanıdığınız insanların tanıdıklarını görebilmeniz için oluşturulmuş bir sosyal ağ olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşmenin hızla arttığı günümüzde LinkedIn, iş dünyasında yer alan profesyonel insanların kullanımıyla hızla yaygınlaşmıştır. Dünya çapında 500 milyondan fazla üyesi ile LinkedIn, dünyanın en büyük profesyonel ağ sitesidir. Genel olarak, sosyal ağ analizi, ağdaki insanlar arasındaki kişisel ve sosyal ilişkilerden kaynaklanan değişimleri bireysel ve toplumsal boyutta inceleyerek davranışları analiz etmektedir. Sosyal ağ analizleri günümüzde birçok farklı alanda sıklıkla kullanılmakta, bireylerin sanal sosyal topluluklar içindeki konumunu ve davranışlarını incelenmekte, ağ yapısı betimlenmekte ve gözlemlenemeyen ilişkileri görselleştirilerek var olan bağlantılar modellenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada, LinkedIn portrelerinin ortak özelliklerinin ve internette bulunan popüler önerilere uyup uymadıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, LinkedIn’deki fotoğraf ve kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri incelemiştir. ABD’deki toplam 300 LinkedIn kullanıcısının portrelerinden ve hesaplarından oluşan bir örneklem seçilmiş ve analiz edilmiştir. Profil (ağ boyutu, sayfa, ücretli hesap, meslek) ve portre (renk, cinsiyet, beden, yüz, stil, vb.) değişkenlerine göre anlamlı düzeyde değişimin olup olmadığı frekans analizi ve regresyon analizi ile incelenmiştir. Akademik çevreler tarafından benlik sunumunun amacının temel olarak toplumun ya da durumun beklentilerini karşıladığına inanılmaktadır. Benlik sunumu genellikle, başkaları üzerinde olumlu ya da başka birinin ideallerine uygun bir izlenim yaratabilmek için kullanılan bir motivasyon unsurudur. Araştırmada tespit edilen demografik faktörlerle sosyal medya kullanımı arasındaki farklılıklar incelenmiş ve elde edilen veriler bulgular bölümünde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu bölümde, analizlerin sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak araştırmanın hipotezleri değerlendirilmiş, ardından genel sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.

Referanslar

Biçer, S, (2014), “Goffman Metodolojisinden Hareketle Facebook Üzerinde Akademisyenlerin Kendini Sunma Davranışı”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, s. 65-100.

Brogan, Chris, (2010), “Write Your LinkedIn Profile for Your Future”, Chris Brogan (Ed.), Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online (s. 293-296), John Wiley & Sons.

Caers, R., Castelyns, V., (2011), “LinkedIn and Facebook in Belgium: The Influences and Biases of Social Network Sites in Recruitment and Selection Procedures”, Social Science Computer Review, 29(4), s. 437-448.

Chen, W., Lee, K. (2013), “Sharing, Liking, Commenting, and Distressed? The Pathway Between Facebook Interaction and Psychological Distress”, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(10), s.728-734.

Case, T., Gardiner, A., Rutner, P., & Dyer, J. (2013), “A LinkedIn Analysis of Career Paths of Information Systems Alumni”, Journal of the Southern Association for Information Systems, 1(1), s.1-13.

Chiang, J. K. H., Suen H. Y, (2015), “Self-Presentation and Hiring Recommendations in Online Communities: Lessons from LinkedIn”, Computers in Human Behavior, 48, s. 516-524.

Dulworth, M, (2008), The Connect Effect: Building Strong Personal, Professional, and Virtual Networks, CA:Berrett-Koehler Publishers, Inc.

Eliot, T, S, ve Prufrock, J, A, (2013), “Self presentation”, Diakses dari. https://faculty.washington.edu/jdb/452/452_chapter_07.pdf Access Date: 30.08.2018.

Farrell, C, (2012), “College graduates’ best job bet: Word of mouth”, https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-14/college-graduates-best-job-bet-word-of-mouth. Erişim Tarihi:10.08.2018.

Fox, J. (2008). Applied regression analysis and generalized linear models (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Goffman, E, (2009), Günlük Yaşamda Kendilik Sunumu, İstanbul: Metis.

Gündüz, U, (2017), “The Effect of Social Media on Identity Construction”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(5), s. 85-92.

Gratschew, M, (2016). A netnographic study of how professionals perceive personal branding in LinkedIn. (Yayınlanmamış Master Tezi). University of Jyväskylä, Finlandiya.

İşman, A., Buluş, B., Yüzüncüyıl, K. S., (2016), “Sosyalleşmenin Dijitale Dönüşümü ve Dijital Benliğin Sunumu”, TRT Akademi, 1(2), s. 608-619.

Jan, M., Soomro, S. A., Ahmad, N, (2017), “Impact of Social Media on Self-Esteem”, European Scientific Journal, 13(23), s. 329-341.

Jansen, A., König, C. J., Stadelmann, E. H., Kleinmann, M., (2012), “Applicants’ Selfpresentational Behavior: What do Recruiters Expect and What Do They Get?” Journal of Personnel Psychology, 11(2), s. 77-85.

Jensen, David, G. (2017), “The keys to a powerful LinkedIn profile”, Science, 12.

Kluemper, D.H., McLarty, B., Rosen, P., (2013), “Exploring the relationship between individual characteristics and LinkedIn use”. In R.F. Miguel (Chair), The promise and perils of social media data for selection. Symposium presented at the Society for Industrial and Orga- nizational Psychology, Houston,TX.

Kösedağ, S. M. (2018). New Media and the Transformation of Local Media: A Mixed Research about Turkey. N. Güz and C. Yegen (Ed.). Media with its News, Approaches and Fractions in New Media Age (201-232). Berlin: Peter Lang Publishing.

Lachance Shandrow, K. (2013). “Three ways you might be screwing up your LinkedIn profile and how to avoid them”, Entrepreneur, http://www. entrepreneur.com/article/229997. Erişim tarihi: 12.08.2018.

Lievens, F., Peeters, H. (2008), “Interviewers’ Sensitivity to Impression Management Tactics in Structured Interviews”, European Journal of Psychological Assessment, 24(3), s.174-180.

Maree, T, (2017), “Linkedin Users’ Self-Brand Congruence, Attitudes and Social Media Use Integration”, Communicatio, 43(3-4), s. 95–113.

Mutlu, E, (2012). İletişim Sözlüğü. Ankara: Sofos.

Neary, S., (2014), “Professional Identity: What I Call Myself Defines Who I Am” Career Matters, 2(3), s.14-15.

Pachter, B. (2014). Nine guidelines for posting your photograph on social media sites. http://www.barbarapachtersblog.com/2014/06/9-guidelines-for-posting-your.html, Erişim tarihi:20.07.2018.

Paliszkiewicz, J., Sawicka, M. M., (2016)., “Impression Management in Social Media: The Example of LinkedIn”, Management, 11(3), s. 203-212.

Schwammlein, E., Wodzicki, K, (2012), “What to Tell about Me? Self-Presentation in Online Communities”, Journal of Computer-Mediated Communication, 17(4), s. 387-407.

Sinar, E., F., (2013), “What LinkedIn links to: Connecting virtual profiles to actual performance”. In Miguel, R. F. (Chair), The promise and perils of social media data for selection. Symposium presented at the Society for Industrial and Organizational Psychology, Houston.

Shepherd, I. D. H, (2005), “From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding”, Journal of Marketing Management, 21(5), s. 589-606.

Stokes, J, Price, B, (2017), “Social Media, Visual Culture and Contemporary”, Poceedings of The 11th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, s. 159-163.

Tifferet, Sigal, Vilnai-Yavetz, Iris, (2018), “Self-presentation in LinkedIn portraits: Common features, gender, and occupational differences”, Computers in Human Behavior, 80, s. 33–48.

Timisi, N, (2005), “Sanallığın Gerçekliği: İnternetin Kimlik ve Topluluk Alanına Girişi”, M. Binark ve B. Kılıçbay (Ed.). İnternet, Toplum, Kültür (s. 89-105). Ankara: Epos Yayınları.

Thies, Crystal, (2012), “Building an Effective LinkedIn Profile”, The Social Media Handbook for Financial Advisors, s. 167–217.

Van der Land, S. F., Willemsen, L., M., & Unkel, S., A., J. (2015), “Are Spectacles the Female Equivalent of Beards for Men? How Wearing Spectacles in a LinkedIn Profile Picture Influences Impressions of Perceived Credibility and Job Interview Likelihood”, HCI in Business, Fui-Hoon Nah F., Tan CH. (eds) HCI in Business. HCIB 2015. Lecture Notes in Computer Science, vol 9191. Springer, Cham.

Van Dijck, J. (2013), ““You have one identity”: performing the self on Facebook and LinkedIn”, Media, Culture & Society, 35(2), s. 199–215.

Zide, J., Elman, B., & Shahani-Denning, C., (2014), “LinkedIn and recruitment: How profiles differ across occupations”, Employee Relations, 36(5), 583e604.

Yayınlanmış
2019-12-20